ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

АП 61 до Родопастрой ООД-част въздух

Басейнова дирекция Задание , изх.№ ПУ-02-21-3-26.05.2023г.

Басейнова дирекция Задание изх.№ ПУ-02-21-3-26.05.2023г.

ВИК Задание писмо с изх.№ 26-00-272-122.05.2023

ДЕО Соколци 01.2024

ЕЛ.СХЕМА ПУП

ЗДОИ-01-21 БД

ЗДОИ-01-21-08.03.2023 БД

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Изходна информация МОСВ -26-00-250 МОСВ Натура 2000

Нетехн.резюме ДЕО Соколци 01.2024

Отр.оценка ДОСВ1 ПД-471 (19)202128.09.2023г.

Отр.оценка ДОСВ2 ПД-471 (19)202128.09.2023г.

Писма съгласуване ПУП- АПИ, ВиК и др.

Писмо по Задание до РИОСВ Хасково изпр.РИОСВ Юни 2023

писмо РИОСВ № ПД-471-12-15.11.2022.

писмо РИОСВ задание изх.№ ПД-471-16 -31.05.2023г.

Писмо с изх.№ 92-11-11.04.2023 г.на Гл.архитект на Община Кърджали

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Пол.оценка ДОСВ ПД-471 (21)202118.10.2023г РИОСВ

Предварителни договори и съгл. ПУП-МВР, ВиК, АПИ,ЕРЮГ

ПРОЕКТ НА ПУП Гургулица-вс Соколци

РДГ Задание писмо с изх.№ РДГ-06-2965-18.5.2023

РЗИ изх.инф.Писмо с изх.№ 25-28-1-15.02.2023 г.

РЗИ съгласуване заданиеПисмо с изх.№ 25-59-1-02.05.2023 г.

РИОСВ Изх.инф. АП 61-27.02.2023

РИОСВ изх.инф.АП-60-27.02.2023

Становище ЕВН писмо 11217-04.11.2020

Схема консултации кор.Юни 2023 изпр.РИОСВ

Съобщение консултации EO Соколци